+420 602 727 373 | Po - Pá: 9:00 - 19:00

Politika užití souborů cookies

POLITIKA UŽITÍ SOUBORŮ COOKIES A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV PŘI UŽITÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

obchodní společnosti
Oční studio Fovea s.r.o.
se sídlem Dlouhá třída 860/1a, Havířov – Město,  PSČ: 736 01
IČ: 286 31 510
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35705


Vstupem do webového rozhraní umístěného na internetové stránce dostupné na internetové adrese www.fovea.cz provozované shora uvedenou obchodní společností (dále jen „webové rozhraní“) souhlasíte s podmínkami užití tohoto webového rozhraní, které jsou platné a závazné pro právní vztahy vznikající:

 • Již jen při jeho návštěvě, 
 • Při zřízení a provozování uživatelského účtu, tj. při registraci 
 • Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu na webovém rozhraní s registrací, i bez registrace


 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV 


 1. Veškerý obsah webového rozhraní prezentovaný jeho provozovatelem, jakož i prodávajícím v rozhraní internetového obchodu sestávající zejména z rozvržení webové stránky, prezentovaných fotografií, videí, reklam, obchodních sdělení, nabídek, smluvních podmínek, podmínek registrace, užité grafiky, loga a další prvky a právem chráněné zájmy prodávajícího a provozovatele webového rozhraní podléhá ochraně jeho autorského práva k tomuto rozsahu, či autorského práva dalších osob. 
 2. Jako kupující či uživatel webového rozhraní nejste oprávněni bez souhlasu prodávajícího a provozovatele webového rozhraní veškerý jeho obsah upravovat, kopírovat, rozmnožovat a šířit, či užít k jakémukoliv jinému účelu, který by mohl být považován za neoprávněný zásah do jeho autorského práva, či vyhodnocen jako jeho zneužití. 
 3. V internetovém obchodě na webovém rozhraní může být užito mj. označení předmětného zboží a vystavených výrobků, nebo firemních log a názvů společností, které mohou být registrovanou ochrannou známkou jiných osob a podléhají právní ochraně podle zvláštních právních předpisů, zejména autorského zákona. 
 4. Oprávnění k užití autorského díla chráněného autorským právem jeho vlastníka Vám může být jako kupujícímu nebo uživateli webového rozhraní poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. 
 5. Jako kupující, či uživatel webového rozhraní odpovídáte prodávajícímu a provozovateli webového rozhraní, nebo dalším subjektům, jimž svědčí autorské právo k obsahu webového rozhraní, za újmu, kterou porušením autorských práv svým jednáním způsobíte. Držitel autorského práva, zejména provozovatel webového rozhraní je v takovém případě oprávněn Vám omezit, pozastavit, či ukončit přístup k webovému rozhraní či zrušit Váš uživatelský účet v prostředí webového rozhraní, je-li zřízen, a to bez jakékoliv náhrady.  
 6. Při nerespektování shora uvedeného zákazu je prodávající, provozovatel webového rozhraní nebo další držitel autorského práva oprávněn postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a domáhat se nápravy stavu, ke kterému došlo porušením těchto autorských práv.


 1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ


 1. Na základě Vaší registrace provedené na webovém rozhraní internetového obchodu můžete přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní můžete provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“) a další související činnosti jako např. správu svých objednávek, správu uživatelského profilu, užívat výhody členského Fovea klubu, a další.  
 2. Při registraci na webovém rozhraní a při objednávání zboží jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny své údaje a aktualizovat údaje uvedené v uživatelském účtu při jakékoliv jejich změně. Údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu a berete na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti z Vaší strany, zejména nejste oprávněni umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit Váš uživatelský účet také v případě, kdy svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, těchto podmínek nebo vyplývajících z platných právních předpisů. Prodávající může zrušit uživatelský účet i na základě Vaší písemné žádosti.


 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. Ochrana Vašich osobních údajů, je garantována primárně zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů. Prodávající plně respektuje ochranu Vašich osobních údajů a šetrné racionální zpracování těchto údajů, které mu jsou v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a Vaší registrací k uživatelskému účtu sděleny. 
 2. Osobními údaji jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávkového formuláře, či registrace na webovém rozhraní. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které Vás identifikují a jsou potřebné za účelem řádného plnění z kupní smlouvy a souvisejících smluvních vztahů, a to zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, datum narození, IČ, e-mailová adresa a adresa bydliště či sídla a telefon. V souvislosti s užitím webového rozhraní a jho pouhou návštěvou, získáváme také automaticky další údaje, které je možné považovat za chráněné údaje, a to IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další informace o technických údajích, či údajích IT systému. Upozorňujeme, že tyto další údaje získáváme již při návštěvě webového rozhraní, bez ohledu na samotnou realizaci nákupu v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na tomto webovém rozhraní. 
 3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů prodávajícím jsou k dispozici na tomto odkaze.


 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 


 1. Uvedením e-mailové adresy nebo čísla mobilního telefonu, nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí rovněž se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací marketingového charakteru prodávajícího a obchodních sdělení kupujícímu dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „obchodní sdělení“) výhradně prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv, a to na dobu do odvolání souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto odstavce není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy a je zcela dobrovolný. Kupující se v případě emailové komunikace může z odběru kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího sdělení dle tohoto odstavce, nebo v případě SMS zpráv s pomocí odkazu v ní uvedeného.


 1. POLITIKA UŽÍVÁNÍ COOKIES


 1. Vstupem na webové stránky a do prostředí webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího, souhlasíte s ukládáním tzv. cookies na Váš počítač, či jiné elektronické zařízení jako např. mobilní telefon, tablet apod. 
 2. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na pevný disk Vašeho elektronického zařízení. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webového rozhraní. 
 3. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda už jste ze svého počítače, či jiného zařízení navštívili webové rozhraní a k sledování preferencí návštěvníků a podle toho optimálnímu vytváření webového rozhraní. V případě, že je nákup ve webovém rozhraní internetového obchodu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na Váš počítač, či jiné zařízení, můžete ukládání cookies podle předchozí věty kdykoliv zakázat. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není však vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
 4. Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní a také trvalé cookies, které zůstávají ve Vašem počítači, či jiném zařízení, dokud je nesmažete. 
 5. Dále je možné cookies užívané webovým rozhraním rozčlenit následovně:
 • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně webové stránky; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;
  • nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak Vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
  • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;
 • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména na němž je provozováno dotčené webové rozhraní, a to i když se nacházíte na tomto webovém rozhraní; tyto cookies umožňují analyzovat toto webové rozhraní a zobrazovat pro Vás reklamu a jiné marketingové nabídky cílené dle Vámi projeveného zájmu v rámci užívání webového rozhraní; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;
  • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
  • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak webové rozhraní využíváte.
  1. Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies, více Informací naleznete na následujícím odkaze https://policies.google.com/technologies/cookies
  2. Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od prodávajícího a provozovatele webového rozhraní získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace v článku na následujícím odkaze https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs


  1. Podmínky správy zpracování souboru cookies pro konkrétní prohlížeče naleznete zde: 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


 1. Otázky blíže nespecifikované v těchto podmínkách, se řídí úpravou obsaženou ve webovém rozhraní, nejsou-li upravené ani na tomto webovém rozhraní řídí se platnou právní úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v případě kupujícího spotřebitele také zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Ujednání těchto podmínek a smlouvy je nutné vykládat vždy v souvislosti s úpravou obsaženou ve webovém rozhraní prodávajícího a jejím smyslem a významem. 
 3. Tyto podmínky jsou účinné ode dne 27. 4. 2020


 

Obnovení hesla

Oznámení o odebrání produktů z košíku

Následující produkty vám byly odebrány z košíku z důvodu aktuální nedostupnosti:

Zavřít